SEDLICE


ELEKTRÁRNA SEDLICE
ELEKTRÁRNA SEDLICE
49°31'17.425"N, 15°15'31.239"E
Sedlice, okr. Pelhřimov
Vyfoceno: červen 2009

Vodní dílo Sedlice se nachází 10 km jihovýchodně od Humpolce v ř.km. 63,36 vodního toku Želivka a bylo postaveno v letech 1921 - 1927 za účelem akumulace vody k výrobě špičkové elektrické energie ve vodní elektrárně Sedlice. Spolu s představnými nádržemi Trnávka a Němčice je součástí vodohospodářského komplexu, jejichž účelem je zachycení části splavenin přinášených vodním tokem do vodárenské nádrže Želivka, která je z hlediska objemu vody v zásobním prostoru a možnosti odběru vody největší vodárenskou nádrží nejen v České republice, ale i ve střední Evropě.

Vodní dílo Sedlice je možno rozdělit na tři nejdůležitější objekty: I. hráz, II. tlačná štola a vodní elektrárna (VE) Sedlice, III. vyrovnávací nádrž Vřesník pod VE.

Hráz je gravitační, zděná z lomového kamene a je obložena žulovými kvádry. V půdorysu zakřivená do oblouku o poloměru 180 m. Ke stavbě hráze bylo použito žuly z lomu 2 km vzdáleného, při čemž kámen se dopravoval na staveniště polní drahou a jeho celková kubatura činila cca 20.000 m3. Je založena na zdravé rule v hloubce 4-6 m pod povrchem, základová plocha je na návodní straně injektována. Návodní strana hráze je opatřena do výše 10 m nade dnem údolí cementovou omítkou s přísadou gelitu a nátěrem inertolu, zbytek návodní strany na hloubku 4 m pod přepadem a vzdušná strana byly vyzděny vrstevnatě a vyspárovány cementovou maltou, na návodní straně s přísadou gelitu. Výška hráze nad základovou sparou dosahuje 20 m a její celková délka je 118,0 m. Celkový objem nádrže činí 2,32 mil.m3 s plochou hladiny 38 ha. Plocha povodí k profilu hráze činí 412 km2 a prům. dlouhodobý roční průtok 2,57 m3/s.

Výpustné zařízení je tvořeno spodní výpustí o průměru 800 mm a max. kapacitě 5,86 m3.s-1. Bezpečnostní přepad tvoří 10 přelivných nehrazených polí s přímou přelivnou hranou (447,68 m n.m.) o celkové délce 86 m, kde je přepadající voda tlumena ve vývaru nebo prostřednictvím kaskádovitých stupňů u obou úbočí hráze.

Z nádrže je odebírána voda pro malou vodní elektrárnu Sedlice, jejíž vtokový objekt ve zdrži je umístěn 450 m nad hrází na levém břehu a je zaústěn do štoly dlouhé 856 m, která prochází velmi tvrdou houževnatou rulou a má nadloží max. 40 m. Pro výlom štoly o celkové kubatuře cca 4.000 m3 bylo spotřebováno 10.200 kg dynamitu. Štola zkracuje meandry toku a získává přímým vedením užitečný spád 36 m pro elektrárnu osazenou 3 turbinami Francis – horizontální provedení o celkové hltnosti 8,75 m3/s. Tato špičková vodní elektrárna vyrábí cca 6,5 mil. kW za rok. Pro umožnění provozu vodní elektrárny ještě před výstavbou hráze (s menším spádem 26,6 m) byl ve vzdálenosti 200 m pod vtokem do štoly postaven betonový jez. Ten po dobu výstavby hráze vzdouval vodu do štoly a umožnil tak provádění stavebních prací hráze v řečišti na suchu. Betonový jez je v současnosti zatopen Sedlickou nádrží. Bylo zde využito vzniklého spádu 36 m pro elektrárnu osazenou 3 turbinami Francis - horizontální provedení o celkové hltnosti 8,75 m3.s-1. Tato špičková vodní elektrárna vyrábí cca 6,5 mil. kW za rok.

Celkový objem nádrže činí 0,37 mil.m3 s plochou hladiny 17 ha.
Nádrž má ovladatelný objem 1,87 mil.m3 při zatopené ploše 35 ha.
Nádrž má ovladatelný objem 0,24 mil.m3 při zatopené ploše 17 ha.

(Zdroj: http://www.pvl.cz/vd-sedlice-00409513.html)

Copyright chramy.cz - Powered & designed by weBright.cz